Preinscripció

Cal que envieu per mail tota la documentació escanejda:

:bressoldemar@suara.coop

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS:

  • Sol·licitud de preinscripció omplerta. ( CAL ENTRAR A L’ENLLAÇ

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/79-bressolmar

  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIO QUE NOMÉS CAL PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la Renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació, resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s’acredita treballar al municipi.
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família de la persona que al·lega aquesta condició (alumne/a, pare, mare, germans).

CRITERIS COMPLEMENTARIS EN CAS D’EMPAT:

  • Original i fotocòpia del carnet de família  nombrosa vigent.
  • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent

LLISTA DE LES PREINSCRIPCIONS AMB EL BAREM:

CALENDARI DE MATRICULACIÓ:

Un cop finalitzat el període de preinscripció, els infants admesos a la Llar caldrà que:

Del 13 al 17 de desembre: Caldrà entrar a l’apartat  matricula 

i seguir les pases que s’indiquen 

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres: 10h-13h

INSCRIPCIONS FORA DE PLAÇ:

Un cop acabat el període de preinscripcions de les llars d’Infants podeu inscriure els vostres fills/es a la LLISTA D’ESPERA FORA DE PLAÇ  posant-vos en contacte amb la llar que sigui del vostre interès

Llar d’infants Marinada – 937661588 –617389565 – marinada@suara.coop
Llar d’infants Bressol de Mar 937670255-617389567 –bressoldemar@suara.coop

Un cop atorgades les places als infants que hagin entrat en primera i segona opció i esgotada la llista d’espera de les famílies que hagin fet la preinscripció en el període marcat pel Departament (del 10 al 21 de maig) , ens posarem en contacte amb les famílies que hagueu sol.licitat la plaça fora de plaç tenint en compte l’ordre d’arribada de les sol.licituts.