Matriculació

PROCÉS DE MATRICULACIÓ

En el cas d’haver estat admesos a la LLar d’Infants us donem la Benvinguda!! 

Per tal de formalitzar la matrícula heu de seguir els passos següents:

 1. Omplir els següent documents i retornar-los via mail omplerts  i signats a a la llar marinada@suara.coopbressoldemar@suara.coop:
  • Full de Matrícula

 • Documentació complementària (Drets d’Imatge, Autoritzacions de sortida i la Carta de compromís:

 1. Adjuntar al mateix mail la següent documentació:
  1. Carnet de vacunes
  2. Full bancari amb el compte corrent on consti: Titular, IBAN i número de compte
  3. Infants nascuts 2021: adjuntar també el Full de Renda del 2020 per fer el càlcul de la Tarifació Social.
 2. Pagaments:
  1. Nascuts 2021
 • 25€ en concepte de matrícula que es cobraran per domiciliació bancària el dia 5 de juliol. El rebut de setembre es girarà la primera setmana de setembre.

En el següent link de l’Ajuntament de Pineda de mar trobareu les indicacions i la calculadora  per fer el càlcul vosaltres mateixos:

Ajuntament de Pineda de Marhttps://tarifaciosocial.pinedademar.org/

2. Nascuts 2019 i 2020  

 • 130€ (residents a Pineda o amb lloc de treball) /200€ (fora de Pineda) en concepte de quota d’escolaritat del mes de setembre que es cobrarà per domiciliació bancària el dia 5 de juliol.