Espais globals

Els espais globals d’atenció a la família tenen la finalitat d’oferir una atenció integral als infants i a les seves famílies, considerant-les com les primeres i principals educadores. Aquests espais s’adrecen a totes les famílies, siguin o no usuàries del servei de les llars d’infants municipals. 

L’equip de professionals vetlla per la consecució dels objectius següents (integrats a les funcions educativa, social, de salut i comunitària):

• Facilitar un espai acollidor de trobada per a les famílies, que fomenti l’intercanvi d’experiències que ajudin a “saber ser” i “saber fer” de mares i pares. 

• Reforçar el context educatiu familiar, potenciant el desenvolupament general dels infants i donant suport als pares i mares en l’adquisició d’hàbits i recursos per afrontar les noves situacions. 

• Crear un espai que faciliti l’observació i resolució de situacions que presenten dilema, derivades de l’evolució i educació dels fills i filles, potenciant el treball preventiu. 

• Sensibilitzar la família sobre la responsabilització d’una maternitat i paternitat compromesa i compartida.